`

 

 

 

 


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/6/2013

Καρκαμπούνας Σπυρίδων
2651007574

25/7/2013, ώρα 14:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΩΜΙΚΩΝ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΓΑΛΑ ΑΥΤΩΝ" (GOSHOMICS)
»

8723/13-05-2013

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8723/13-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΩΜΙΚΩΝ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΥΤΩΝ" (GOSHOMICS)» (Κωδ. Ε.Ε. 80886).

Τόπος παράδοσης ειδών: Εργαστήριο Φυσιολογίας, της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προϋπολογισμός: 54.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (43.902,44 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ).

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 26/07/2013, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: 25/07/2013, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Παραλαβή τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος διακήρυξης, εκτός από ηλεκτρονικά, (χρησιμοποιώντας τον παραπάνω σύνδεσμο), θα διατίθεται επίσης και από τη Μονάδα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Διευκρινίση: Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης ηλεκτρονικά, (χρησιμοποιώντας τον παραπάνω σύνδεσμο), παρακαλείστε όπως μας αποστείλετε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr τα στοίχεια της εταιρείας σας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επικοινωνία από την υπηρεσία μας μαζί σας σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των όρων της διακήρυξης

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19/6/2013

Φωτιάδης Δημήτριος
26510-08820

4/7/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
»

7461/19-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7461/19-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδες 1, 2 & 3), συνολικού προϋπολογισμού 11.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 7.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3,

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
19/6/2013

Κυπαρίσσης Άρης
26510-07341

4/7/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
»

7660/23-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7660/23-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδες 1, 2 & 3), συνολικού προϋπολογισμού 3.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 480,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 1.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 1.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7/6/2013

Μιχάλης Λάμπρος
26510-07459 & 07843

25/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΑΡΤΗΡΙΩΝ
»

10630/05-06-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10630/05-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 19.230,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 11.070,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 8.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/6/2013

Τρογκάνης Αναστάσιος
26510-08851

21/6/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (BRAMA)
»

10408/03-06-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10408/03-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 7.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5/6/2013

Τρογκάνης Αναστάσιος
26510-08851

21/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (BRAMA)
»

10349/03-06-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10349/03-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 39.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/6/2013

Τσιάμης Γεώργιος
26410-74149

20/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΝΕΩΝ,
ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ
ΕΝΤΟΜΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
»

10230/31-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10230/31-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 , 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3, 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5 και 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4/6/2013

Μπαδέκα Αναστασία
2651008705

19/6/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ
ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
»

10426/03-06-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10426/03-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Βαλβίδας δειγματοληψίας αερίων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3/6/2013

Ταμβάκης Κυριάκος
6947073175

19/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ:
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ LHC
»

10199/31-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10199/31-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικού προϋπολογισμού 17.900,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3/6/2013

Τσαούση Ελένη
26510-08703

18/6/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ
ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
»

9993/29-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9993/29-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών – Αναλωσίμων & Γραφικής Ύλης, συνολικού προϋπολογισμού 3.295,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 1.375,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 920,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, και 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
31/5/2013

Ανωγειανάκις Γεώργιος
6976637334

01/7/2013, ώρα 14:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
»

9891/28-05-2013

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9891/28-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν Α. ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Β. ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Κωδ. Ε.Ε. 80949).

Τόπος παράδοσης ειδών: Εργαστήριο Φυσιολογίας, της Ιατρικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 92.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.365,85 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 85.575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (69.573,17€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 7.125,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.792,68€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β. Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 02/07/2013, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Παραλαβή τεύχους διακήρυξης: Το τεύχος διακήρυξης, εκτός από ηλεκτρονικά, (χρησιμοποιώντας τον παραπάνω σύνδεσμο), θα διατίθεται επίσης και από τη Μονάδα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Διευκρινίση: Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης ηλεκτρονικά, (χρησιμοποιώντας τον παραπάνω σύνδεσμο), παρακαλείστε όπως μας αποστείλετε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr τα στοίχεια της εταιρείας σας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επικοινωνία από την υπηρεσία μας μαζί σας σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των όρων της διακήρυξης

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
31/5/2013

Νίκου Χριστόφορος
26510-08802

18/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ
ΤΕΣΤ ΠΑΠ
»

1586/23-01-2013

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 1586/23-01-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/5/2013

Θυφρονίτης Γεώργιος
26510-08363

17/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)
»

9873/28-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9873/28-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/5/2013

Τσούτση Χαρούλα
26510-08363

13/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
»

9713/24-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9713/24-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 3.724,76€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 429,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 846,24€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3, και 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
27/5/2013

Καραγιάννη Ήρα
26510-07324

12/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ
»

9695/24-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9695/24-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 7.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 1.290,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 4.505,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 685,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3, 285,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4, 170,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5 και 965,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/5/2013

Καρακασίδης Μιχαήλ
26510-07276

10/6/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ
ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
»

9533/22-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9533/22-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 32.250,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 6.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 , 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/5/2013

Καρακασίδης Μιχαήλ
26510-07276

10/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ
ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
»

9438/21-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9438/21-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού 6.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
21/5/2013

Μονοκρούσος Νικόλαος
26510-07904

5/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
»

9350/20-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9350/20-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 5.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 5.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/5/2013

Κοσμίδης Κωνσταντίνος
26510-08537

3/6/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΛΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ
»

9080/16-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9080/16-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 15.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και , 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3,

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16/5/2013

Τσούτση Χαρούλα
26510-08363

31/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΡΥΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
»

8983/15-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8983/15-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/5/2013

Γκιάκα Αικατερίνη
26510-07824

30/5/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ
»

8647/10-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8647/10-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14/5/2013

Γκιάκα Αικατερίνη
26510-07824

30/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ
»

8633/10-05-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8633/10-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 2.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 360,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
2/5/2013

Ευαγγέλου Άγγελος
26510-07577

20/5/2013, ώρα 15:00 μ.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»


ΑΠΟ 2/5/2013 ΕΩΣ 20/5/2013

1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ( .pdf )

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ( .doc )

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 92.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.365,85 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 85.575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (69.573,17€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 7.125,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.792,68€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν

Α. ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,

Β. ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ για τις ανάγκες του Έργου:

«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Κωδ. Ε.Ε. 80949) το οποίο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδος και Αλβανίας.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για τις επιμέρους ομάδες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της ομάδας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 2/5/2013 έως και τις 20/5/2013 ενώ η υποβολή των σχετικών ερωτήσεων και προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας το αντίστοιχο ειδικό έντυπο υποβολής παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης με e-mail στη διεύθυνση: eediagon@cc.uoi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

Διαβούλευση

Κατάσταση: Ανοικτή
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 92.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.365,85 € πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 85.575,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (69.573,17€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 7.125,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.792,68€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β.

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2/5/2013

Γερωνυμάκη Ευθαλία
26510-07278

23/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-Β' ΦΑΣΗ
»

8267/29-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8267/29-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικού προϋπολογισμού 570,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/4/2013

Υφαντής Θωμάς
26510-07322

24/5/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
»

8001/25-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8001/25-04-2013 με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια «Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 5.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, και 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/4/2013

Πομώνης Φίλιππος
26510-08350

24/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ) ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)
»

5374/22-03-2013

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5374/22-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων και Αερίων, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/4/2013

Σταμάτης Χαράλαμπος
26510-07116

23/5/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ
ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
»

4574/11-03-2013

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4574/11-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/4/2013

Κυπαρίσσης Άρης
26510-07341

22/5/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
»

7681/23-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7681/23-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/4/2013

Κυπαρίσσης Άρης
26510-07341

22/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
»

7660/23-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7660/23-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 480,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 1.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 1.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 980,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/4/2013

Φούντος Ιωάννης
26510-08805

21/5/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«INTERSOCIAL: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
»

7577/22-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7577/22-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια Εξυπηρετητή και Λογισμικού, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/4/2013

Φωτιάδης Δημήτριος
26510-08820

21/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
»

7461/19-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7461/19-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 15.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 7.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/4/2013

Θ. Παπαμαρκάκη
26510-07563

20/5/2013, ώρα 10:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΥΣΤΙΝΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ZEBRAFISH
»

3766/27-02-2013

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( .pdf )

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3766/27-02-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26/4/2013

Γκιώκας Δημοσθένης
26510-08714

20/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
»

7247/17-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7247/17-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 20.230,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 6.230,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
23/4/2013

Φλούδας Γεώργιος
26510-08564

17/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΧΑΛΑΡΗ ΥΛΗ ΥΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ»

5114/20-03-2013

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5114/20-03-2013), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ενός Πλήρους Συστήματος Διαφορικής Θερμιδομετρίας, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

     
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
22/4/2013

Φριλίγγος Ευστάθιος
26510-07559

15/5/2013, ώρα 9:30 π.μ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ
ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
»

7091/15-04-2013

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ( .pdf )

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( .pdf )

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7091/15-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 72.950,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα:

ΟΜΑΔΑ 1 - 19.500,00€, ΟΜΑΔΑ 2 - 4.000,00€, ΟΜΑΔΑ 3 - 3.870,00€, ΟΜΑΔΑ 4 - 1.100,00€, ΟΜΑΔΑ 5 - 2.200,00€, ΟΜΑΔΑ 6 - 2.250,00€, ΟΜΑΔΑ 7 - 2.750.00€, ΟΜΑΔΑ 8 - 1.400,00€, ΟΜΑΔΑ 9 - 1.350,00€, ΟΜΑΔΑ 10 - 1.785,00€, ΟΜΑΔΑ 11 - 995,00€, ΟΜΑΔΑ 12 - 9.800,00€, ΟΜΑΔΑ 13 - 2.345,00€, ΟΜΑΔΑ14 - 2.800,00€, ΟΜΑΔΑ 15 - 2.225,00€, ΟΜΑΔΑ 16 - 1.700,00€, ΟΜΑΔΑ 17 - 2.130,00€, ΟΜΑΔΑ 18 - 1.600,00€, ΟΜΑΔΑ 19 - 3.150,00€, ΟΜΑΔΑ 20 - 6.000,00€

     

 

 

Παλαιότερες προκυρήξεις προμηθειών

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών