ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες αλλά και τις παλαιότερες προκηρύξεις ανάθεσης έργου.

Κατεβάστε στον Η/Υ σας το σχετικό έντυπο Ατ.11 - Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

(Έντυπο Υποβολής Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

27/6/2013

ΠΟΜΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)»
80802
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)» και συγκεκριμένα του υποέργου «Υλικά Προηγμένης Νανο-Αρχιτεκτονικής σε Μεσοκλίμακα για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές-ΝΑΝΟΜΕΣΟ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Φίλιππος Πομώνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Aνάπτυξη και μελέτη 3-D μεσοπορωδών δομών οργανομένων σε μεσοκλίμακα: Nέα Μεσοπορώδη Περοβσκιτικά Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

- Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι τριάντα έξι (36) και

- Η αμοιβή για το ανατιθέμενο έργο/ παραδοτέο ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00 ευρώ.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου.

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Χημικού
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην πειραματική/συνθετική χημεία υλικών
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χαρακτηρισμό της κρυσταλλικής δομής στερεών με πειράματα περίθλασηs ακτίνων-Χ από μονοκρυστάλλους (single-crystal X-ray diffraction)
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

• Εμπειρία στην γνώση και χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM)
• Eμπειρία στην γνώση και χρήση βασικών τεχνικών σύνθεσης (στερεάς και υγρής κατάστασης) και χαρακτηρισμού υλικών (powder X-ray diffraction, IR, θερμική ανάλυση)
• Συστατικές Επιστολές

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

26/6/2013

ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ»
80799
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Ο ρόλος πρωτεϊνικού συμπλέγματος ενεργοποίησης ΙΚΚ/NF-κB στη ρύθμιση γονιδίων-στόχων των μεταγραφικών παραγόντων E2F in vitro και in vivo και στην καρκινογένεση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Κωλέττας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

3. Ρόλος των miRs στην αλληλεπίδραση των NFκB/E2F.

3.1 Χαρακτηρισμός του ρόλου των miRs που εμπλέκονταιστην αλληλεπίδραση των NFκB-E2F

 • Συγκεκριμένα miRs που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση των NFκB/E2F.

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας του έργου θα πραγματοποιηθεί στo Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου (Κωδ. 80799):

 • Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε δέκα οκτώ (18) και
 • αμοιβή το ποσό των 36.000 ευρώ.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά σειρά προτίμησης Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Βιοχημεία, Βιολογία ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον βαθμό πτυχίου.
 • Τουλάχιστον (1) ένα έτος ερευνητικής εμπειρίας σε Εργαστήριο ΑΕΙ ή ερευνητικού ιδρύματος στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Απαραίτητη είναι η ερευνητική εμπειρία σε τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας και μοριακές τεχνικές PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR).
 • 2 Συστατικές επιστολές
 • Ξένη γλώσσα: Αγγλικά 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

27/6/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»
80949
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος GREECE-ALBANIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Web site development and regular maintenance»

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 5.700€

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο πληροφορικής
 • Διδακτορικό Δίπλωμα που σχετίζεται με την Ιατρική και την Πληροφορική
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

27/6/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»
80949
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος GREECE-ALBANIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Conversion of 20 textbooks into electronic format»

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 4.200€

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο πληροφορικής
 • Διδακτορικό Δίπλωμα που σχετίζεται με την Ιατρική και την Πληροφορική
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

27/6/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»
80949
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος GREECE-ALBANIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Conversion of 20 textbooks into electronic format and e-publication of them»

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2)

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού υπολογιστών
 • Εμπειρία στην ψηφιοποίηση έντυπου υλικού και στην ανάρτηση του σε ιστοσελίδα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

27/6/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»
80949
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος GREECE-ALBANIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Conversion of 20 textbooks into electronic format and e-publication of them»

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2)

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στην ψηφιοποίηση έντυπου υλικού και στην ανάρτηση του σε ιστοσελίδα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

12/6/2013

27/6/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»
80949
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος GREECE-ALBANIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Conversion of 20 textbooks into electronic format»

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2)

Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Εμπειρία στην επιλογή σχετικού με τη νοσηλευτική ιατρικού έντυπου υλικού και ψηφιοποίησή του.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

10/6/2013

21/6/2013

ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ
ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ
ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΕ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
80804
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΕ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Αυτό-οργάνωση και δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Mεσοσκοπικές Προσομοιώσεις Δισκόμορφων Υγρών Κρυστάλλων»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

 • Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε είκοσι τέσσερις (24) και
 • αμοιβή το ποσό των 48000 €.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Πτυχίο Τμήματος Χημείας ή Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Χημείας ή Φυσικής της ημεδαπής ή ισότιμο δίπλωμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Εμπειρία στη μελέτη συστημάτων εύπλαστης ύλης (soft matter) μέσω μοριακών προσομοιώσεων σε διάφορες κλίμακες μήκους και χρόνου (αποδεικνύεται με συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

7/6/2013

21/6/2013

ΒΛΕΣΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ»
80796
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα του υποέργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα και βιολογικά δείγματα» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βλεσσίδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων με ανίχνευση χημειοφωταύγειας σε συνθήκες ροών και μικρο-ροών».

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης του ανωτέρου έργου ορίζονται σε τέσσερις (4) και ως αμοιβή το ποσό των 4.000,01 ευρώ. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Να είναι κάτοχος Πτυχίου Χημείας.
 • Να έχει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων με χρήση προσροφητικών μέσων βασισμένων σε νανοσωματίδια.
 • Να έχει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων με χρήση νανοσωματιδίων ευγενών μετάλλων.
 • Να έχει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στην ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων με τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας (κυρίως χημειφωταύγεια και υπεριώδους-ορατού).

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

7/6/2013

21/6/2013

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ:
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ LHC»»
80803
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης–«Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC» και συγκεκριμένα του υποέργου με α/α 01  «Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Κατασκευή και Φαινομενολογική Ανάλυση σε Μεγαλοενοποιημένα Πρότυπα Υπερχορδών και Πολυμεμβρανών»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου,

 • Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης  είναι είκοσι τέσσερις (24) και
 • Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 32.400 €.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου.

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Να είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής.
 • Να είναι υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής.
 • Να έχει εμπειρία στην εκτέλεση υπολογισμών σε πρότυπα θεωριών πεδίου προερχομένων από την Θεωρία Χορδών και Πολυμεμβρανών.
 • Θα συνεκτιμηθεί η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εν γένει ερευνητική εμπειρία.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

7/6/2013

21/6/2013

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LHC»
80906
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και συγκεκριμένα της πρότασης «Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία στην Εποχή του LHC» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

 «Πεδιοθεωρητικοί υπολογισμοί στα πλαίσια Υπερσυμμετρικών Επεκτάσεων του Καθιερωμένου Προτύπου. Φαινομενολογικές και Κοσμολογικές συνέπειες»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε είκοσι έξι (26) και αμοιβή το ποσό των 32.500 ευρώ. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος της Πρότασης.

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Να είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής.
 • Να είναι υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής.
 • Να έχει εμπειρία στην εκτέλεση υπολογισμών θεωρίας πεδίου στα πλαίσια υπερσυμμετρικών επεκτάσεων του Καθιερωμένου Προτύπου.
 • Θα συνεκτιμηθεί η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εν γένει ερευνητική εμπειρία.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

7/6/2013

21/6/2013

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LHC»
80906
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και συγκεκριμένα της πρότασης «Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία στην Εποχή του LHC» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

 «Μελανές Οπές σε Πολυδιάστατους Θεωρίες Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο. Φαινομενολογική ανάλυση και κοσμολογικές συνέπειες »

Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε είκοσι έξι (26) και αμοιβή το ποσό των 32.500 ευρώ. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος της Πρότασης.

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Να είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής.
 • Να είναι υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής.
 • Να έχει εμπειρία στην αναλυτική μελέτη μελανών οπών σε καμπύλους πολυδιάστατους χωρόχρονους.
 • Θα συνεκτιμηθεί η παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εν γένει ερευνητική εμπειρία.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4/6/2013

18/6/2013

ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)-Β ΦΑΣΗ»
81113
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)-Β ΦΑΣΗ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Καψάλης Γεώργιος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

Αντικείμενο (1): Ανάπτυξη και συντήρηση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και του διαδικτυακού τόπου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντικείμενο (2): Επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων, συγγραφή στατιστικών αναφορών.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

 • χρόνος παράδοσης των παραπάνω έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015 (ήτοι 30 ανθρωπομήνες για κάθε αντικείμενο) και
 • αμοιβή το ποσό των 60.000,00 ευρώ για κάθε αντικείμενο.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

Απαιτούμενα Προσόντα Αντικείμενου (1):

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. στις επιστήμες Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Πληροφορικής/Υπολογιστών.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
 • Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση εφαρμογών πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον σχετικών τίτλων σπουδών, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

Απαιτούμενα Προσόντα Αντικείμενου (2):

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. στις επιστήμες των Μαθηματικών ή της Στατιστικής, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Στατιστικής.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.
 • Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση εφαρμογών στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής (ενδεικτικά αναφέρονται: R, S-PLUS, SPSS, SAS).
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον σχετικών τίτλων σπουδών, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4/6/2013

18/6/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
-ΙΧΘΥΑSIS (09ΣΥΝ-24-1069)»
80703
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Άγγελος Ευαγγέλου), της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - Πράξη Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Συμμετοχή στην κλινικοεργαστηριακή μελέτη»

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: 12

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 17/12/2013 με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω προγράμματος και
 • αμοιβή το ποσό των 6.000,00 ευρώ συνολικά.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του προγράμματος. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ή μεταδιδακτορικοί συνεργάτες
 • Ηλικίας 23-40 ετών

Θα προτιμηθούν απασχολούμενοι στα βασικά εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4/6/2013

18/6/2013

ΓΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP)»
81091
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

 • «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου»
 • «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους»
 • «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

- ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται η 30/6/2015 και αμοιβή το ποσό των 26.133.24 €.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε τεχνικές ανίχνευσης βλάβης του DNA από οξειδωτικό στρες.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency.
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών.
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή νόμιμη απαλλαγή, σε περιπτώσεις ημεδαπών αρρένων ενδιαφερομένων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

4/6/2013

18/6/2013

ΓΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP)»
81091
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

 • «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου»
 • «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους»
 • «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

- ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται η 30/6/2015 και αμοιβή το ποσό των 14000,00 €.

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Εμπειρία σε Βιοχημικό ή Αιματολογικό εργαστήριο
 • Καλή γνώση υπολογιστών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή νόμιμη απαλλαγή, σε περιπτώσεις ημεδαπών αρρένων ενδιαφερομένων.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

30/5/2013

14/6/2013

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (WAS4D)»
80895
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (WAS4D)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ιερόθεος Ζαχαρίας), του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδας και Ιταλίας, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Διαχείριση νερού στην περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 3,57 και αμοιβή το ποσό των 10.000 ευρώ. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχιούχος Γεωλόγος με διδακτορικό
 • Εμπειρία στα εσωτερικά ύδατα
 • Εμπειρία σε προγράμματα διαχείρισης νερού

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

30/5/2013

14/6/2013

ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ»
80799
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΚ/NF-ΚB ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ- ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ E2F IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Ο ρόλος πρωτεϊνικού συμπλέγματος ενεργοποίησης ΙΚΚ/NF-κB στη ρύθμιση γονιδίων-στόχων των μεταγραφικών παραγόντων E2F in vitro και in vivo και στην καρκινογένεση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Κωλέττας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

2. Ρόλος του NF-κB στη ρύθμιση των στόχων του E2F κατά την καρκινογένεση του πνεύμονα.

2.1 Ρόλος των ΙΚΚ κινασών ενεργοποίησης του NF-κB σε νέα διαγονιδιακά μοντέλα καρκίνου του πνεύμονα ποντικού

 • Κατασκευή νέων δυ-διαγονιδιακών ποντικών όπου οι ΙΚΚα ή/και ΙΚΚβ θα απαλείφονται επαγόμενα για να μελετηθεί η χημική καρκινογένεση του πνεύμονα: ‘Εθισμός στον NFBinvivo
 • Ρόλος της ΙΚΚα και ΙΚΚβ κατά την καρκινογένεση του πνεύμονα που επάγεται από το ουρεθάνιο

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας του έργου θα πραγματοποιηθεί στον Τομέα Γενετικής & Γονιδιακής Θεραπείας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IBEAA). Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου (Κωδ. 80799):

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/09/2015 και
 • αμοιβή το ποσό των 64.800 ευρώ

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Βιολογία, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Μοριακή Βιολογία, Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων)
 • Διδακτορικό ΑΕΙ Βιολογικών Επιστημών (Βιολογία, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Μοριακή Βιολογία, Κυτταρική Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων)
 • Εμπειρία σε διαγονιδιακά ποντίκια (διασταυρώσεις, χειρισμός)
 • Εμπειρία στην χημειο-επαγόμενη καρκινογένεση του πνεύμονα.
 • Εμπειρία σε τεχνικές ανάλυσης ιστών με έμφαση στον πνεύμονα.
 • Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές ανάλυσης ιστών με έμφαση στον πνεύμονα.
 • Ξένη γλώσσα: Κατά προτίμηση Αγγλικά 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

30/5/2013

14/6/2013

ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ
ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ»
80808
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 - 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«ανάπτυξη νέων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων»

Σύμφωνα με την απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 5 (πέντε) και αμοιβή το ποσό των 5,000.00€ Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Απόφοιτος Χημικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη σύνθεση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

30/5/2013

14/6/2013

ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ
ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ»
80808
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 - 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

 «ανάπτυξη νέων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων»

Σύμφωνα με την απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 5 (πέντε) και αμοιβή το ποσό των 5,000.00€ Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Απόφοιτος Χημικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, με 2 ετών εμπειρία στη σύνθεση αναστολέων πρωτεινικών κινασών

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

30/5/2013

14/6/2013

ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ
ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ»
80808
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Θεοδώρου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 - 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

 «ανάπτυξη νέων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων»

Σύμφωνα με την απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 5 (πέντε) και αμοιβή το ποσό των 5,000.00€ Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Απόφοιτος Χημικός με εμπειρία στην οργανική σύνθεση

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

27/5/2013

10/6/2013

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»
80816
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του αίματος με κωδικό ΟΠΣ 348135», (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Μπαϊρακτάρη), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ηπείρος 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους,, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Καταγραφή και αξιολόγηση της σύστασης του λιπιδαιμικού προφίλ των λιποπρωτεϊνών του ορού, των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων και του συνόλου των μεταβολιτών μικρού μοριακού βάρους του ορού με φασματοσκοπία NMR και επεξεργασία όλων των δεδομένων για τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων για πρώιμη διάγνωση της νόσου»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται  σε 22 (είκοσι δύο) και αμοιβή το ποσό των 19.800 €. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Υποψήφιος Διδάκτορας με Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή συναφές με τα παραπάνω
 • Γνώσεις στη μελέτη της σύστασης Βιολογικών υγρών με Φασματοσκοπία NMR
 • Κατάρτιση σε αυτοματοποιημένα συστήματα ανάλυσης Βιοχημικών Παραμέτρων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

27/5/2013

10/6/2013

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ»
80817
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Περιβάλλοντος για την Ανάλυση Διαβητολογικών Δεδομένων και την Εξόρυξη Νέας Γνώσης» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-08-2012 για το παρακάτω έργο:

«Υλοποίηση Βάσης Διαβητολογικών Δεδομένων, Υλοποίηση Έμπειρου Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης, Υλοποίηση Γραφικών Διεπαφών,  Ολοκλήρωση Συστήματος, Τεχνικός Έλεγχος Συστήματος»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου:

- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 10,16 και αμοιβή το ποσό των 20.315,85€. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών H/Y και Πληροφορικής.
 • Γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά - Άριστη Γνώση.
 • Τομέας προϋπηρεσίας:
  • Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων (MySQL, Oracle, SQL Server).
  • Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων με αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού (C++, C#, Java).
  • Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση ιατρικών δεδομένων ασθενών με χρόνιες ασθένειες και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφούς αντικειμένου
 • Θα συνεκτιμηθεί το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή έγκριτα περιοδικά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

17/5/2013

3/6/2013

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN»
80812
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman» και συγκεκριμένα του υποέργου «Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία Raman» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λέκτορας Νικόλαος Κουρκουμέλης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ηπείρος 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

Συμμετοχή στα ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ5 (Σχεδιασμός πειραμάτων, Δημιουργία πρωτοκόλλων, Διενέργεια πειράματος (Φάση Ι & ΙΙ))

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 27 και αμοιβή το ποσό των 21.600 €. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχιούχος Ιατρικής, Χημικού, Βιολογικού, Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Επιστήμης Υλικών-Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Στην επιλογή της πρότασης θα συνεκτιμηθούν η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε συναφείς εργασίες ή/και δημοσιευμένο έργο.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

17/5/2013

3/6/2013

ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α-ΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ »
81124
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α-ΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ)» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Μαρία Λουλούδη) στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

Εφαρμογές των Υβριδικών Υλικών Άνθρακα σε καταλυτικές και προσροφητικές τεχνολογίες

Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα του έργου οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε 24 Α/Μ και αμοιβή το ποσό των 36.000€ συνολικά. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος του έργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Κάτοχος Πτυχίου Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημείας.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ευρύτερη γνωστική περιοχή Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών.
 • Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:
 • Στην Χημική τροποποίηση υλικών άνθρακα
 • Στην καταλυτική αξιολόγηση καταλυτικών υλικών
 • Σε φυσικοχημικές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

17/5/2013

3/6/2013

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ »
81080
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Λειτουργία Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους  να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2004-2008"» ως επόπτες

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: 4 (τέσσερις)

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου: χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013 και συνολική αμοιβή για όλες τις προτάσεις το ποσό των 2.000 ευρώ. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Βεβαίωση ότι είναι εν ενεργεία Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες
 • Εμπειρία σε ποσοτικές και ποιοτικές κοινωνικές έρευνες
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο
 • Καλή γνώση χρήσης λογισμικού γενικής χρήσης και υπηρεσιών διαδικτύου

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

17/5/2013

3/6/2013

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ »
81080
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Λειτουργία Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους  να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

 «Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2004-2008"», ως συνεντευκτές.

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν:  15 (δέκα πέντε)

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου: χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013 και συνολική αμοιβή το ποσό των 8.500 ευρώ. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Βεβαίωση ότι είναι εν ενεργεία Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες
 • Εμπειρία σε ποσοτικές και ποιοτικές κοινωνικές έρευνες
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο
 • Καλή γνώση χρήσης λογισμικού γενικής χρήσης και υπηρεσιών διαδικτύου

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

17/5/2013

3/6/2013

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ »
81080
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ» και συγκεκριμένα του υποέργου «Λειτουργία Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους  να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

 «Εποπτεία και καθοδήγηση στην υλοποίηση της δράσης "Υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", συντονισμός και εποπτεία εκπόνησης σχετικής μελέτης και εκπαίδευση των στελεχών της ΔΑΣΤΑ σε θέματα συμβουλευτικής και στήριξης των φοιτητών ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου: χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2014 και αμοιβή το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ή Ψυχολογία
 • Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης Δια βίου Μάθησης ή Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ειδικής Αγωγής
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση ερευνητικών ή/και επιχειρησιακών εθνικών ή/και διεθνών προγραμμάτων συναφών με το ανατιθέμενο γνωστικό αντικείμενο της δράσης
 • Εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία Κέντρων /Δομών στήριξης φοιτητών/ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

14/5/2013

29/5/2013

ΒΑΙΜΑΚΗΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΙΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»
80810
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων» και συγκεκριμένα του υποέργου με α/α «01» και τίτλο «Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τιβέριος Βαϊμάκης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 – 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

 • Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας της νανοδομημένης τιτανίας
 • Παρασκευή και μελέτη της φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας στο εργαστήριο
 • Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας σε πραγματικές συνθήκες.

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2)

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης Υποέργου με ίδια μέσα, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε 7 Α/Μ και αμοιβή το ποσό των 7.000,00 € για κάθε πρόταση. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο Χημείας
 • Μεταπτυχιακός φοιτητής / -τρια
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών ρύπων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

14/5/2013

29/5/2013

ΓΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΟΞΕΙΔΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
ΚΥΣΤΕΪΝΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΥ»
80861
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου» και συγκεκριμένα του υποέργου με τίτλο «Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

 • «Κατασκευή βάσης δεδομένων και ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις».
 • Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων».

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης Υποέργου με ίδια μέσα, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 12,46 και αμοιβή το ποσό των 9.966,66 €. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης Υποέργου με ίδια μέσα.

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο Χημείας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Ιατρικής ή Πληροφορικής ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της μηχανικής μάθησης.
 • Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μίας δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο ως πρώτος συγγραφέας, στο πεδίο της μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων.
 • Εμπειρία στην υπολογιστική νοημοσύνη (μηχανική μάθηση, νευρωνικά δίκτυα), διαχείριση δεδομένων (βάσεις δεδομένων, εξόρυξη γνώσης από δεδομένα).
 • Εμπειρία στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και στην βιοπληροφορική.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

14/5/2013

3/6/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α-ΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ»
81123
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α-ΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντίνου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

[Α] Τροποποίηση των πυρολυτικών/ενεργοποιημένων ανθράκων για παραγωγή νέων υβριδικών υλικών  – χαρακτηρισμός υλικών
[Β] Εφαρμογές των Υβριδικών Υλικών Ανθρακα σε καταλυτικές και προσροφητικές τεχνολογίες

Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα του έργου οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε 16 Α/Μ και αμοιβή το ποσό των 24.000€ συνολικά. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος του έργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Κάτοχος Πτυχίου Επιστήμης Υλικών
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών.
 • Να έχει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία  στα κάτωθι:
 • Σύνθεση, τροποποίηση, χαρακτηρισμός και μελέτη νανουλικών άνθρακα.
 • Χαρακτηρισμός υλικών με φασματοσκοπίες FT-IR, Raman μικροσκοπία AFM.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

25/4/2013

17/5/2013

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΞΙΑΣ»
80818
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας» και συγκεκριμένα του υποέργου «Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Σταμάτης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 - 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

Χαρακτηρισμός της σύστασης επιλεγμένων  μικρο-φυκών        

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου:
- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου είναι 3,90 και
- ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 3900,00 Ευρώ.

Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν:1

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Απόφοιτος/η Χημικός ή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Εμπειρία σε χρωματογραφικές τεχνικές

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

25/4/2013

17/5/2013

ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)-
Β ΦΑΣΗ»
81113
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)-Β ΦΑΣΗ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Καψάλης Γεώργιος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για τα παρακάτω έργα:

Αντικείμενο (1): Ανάπτυξη και συντήρηση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και του διαδικτυακού τόπου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντικείμενο (2): Επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων, συγγραφή στατιστικών αναφορών.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015 (ήτοι 30 ανθρωπομήνες για κάθε αντικείμενο) και
 • αμοιβή το ποσό των 60.000,00 ευρώ για κάθε αντικείμενο.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

Απαιτούμενα Προσόντα Αντικείμενου (1):

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. στις επιστήμες Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Πληροφορικής/Υπολογιστών.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 μηνών σε αντίστοιχη θέση ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθήκοντα και παραδοτέα αντίστοιχα με το παραπάνω έργο.
 • Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση εφαρμογών πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον σχετικών τίτλων σπουδών, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

Απαιτούμενα Προσόντα Αντικείμενου (2):

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. στις επιστήμες των Μαθηματικών ή της Στατιστικής, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Στατιστικής.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 μηνών σε αντίστοιχη θέση ΜΟ.ΔΙ.Π. Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθήκοντα και παραδοτέα αντίστοιχα με το παραπάνω έργο.
 • Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση εφαρμογών στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής (ενδεικτικά αναφέρονται: R, S-PLUS, SPSS, SAS).
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον σχετικών τίτλων σπουδών, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

25/4/2013

17/5/2013

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
Β' ΦΑΣΗ»
81098
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Επικοινωνία με φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα σπουδών,  παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, παρεμβάσεις για τη στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες και για την αντιμετώπιση της λιμνάζουσας φοίτησης, δημιουργία υλικού ενημέρωσης και προβολής των σπουδών του Ιδρύματος, παρεμβάσεις σύνδεσης με τους αποφοίτους του, συμμετοχή στην προβολή του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του».

 Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 6.539,32 ευρώ.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 • Τουλάχιστον 12 μήνες προϋπηρεσίας σχετιζόμενης με το αντικείμενο του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, με καθήκοντα και παραδοτέα αντίστοιχα με το παραπάνω έργο.
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικής και γαλλικής.
 • Πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου και αξιοποίησης τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών για διαχείριση δεδομένων, επικοινωνία και προβολή.
 • Πιστοποιημένη Γνώση σε θέματα Συμβουλευτικής και Τηλεσυμβουλευτικής.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών ή ξένων γλωσσών, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

25/4/2013

17/5/2013

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
Β' ΦΑΣΗ»
81098
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:

«Σύμβουλος Εργασίας, παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, συμμετοχή στις παρεμβάσεις σύνδεσης με την αγορά εργασίας, συμμετοχή στη δημιουργία αρχείων αναφοράς επαγγελματικών προοπτικών για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων και στην αξιολόγηση του έργου»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 6.554,43 ευρώ.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Τουλάχιστον 12 μήνες προϋπηρεσίας σχετιζόμενης με το αντικείμενο του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, με καθήκοντα και παραδοτέα αντίστοιχα με το παραπάνω έργο.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου και αξιοποίησης τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών για διαχείριση δεδομένων, επικοινωνία και προβολή.
 • Πιστοποιημένη Γνώση σε θέματα Συμβουλευτικής και Τηλεσυμβουλευτικής.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

25/4/2013

17/5/2013

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡ. ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-
Β' ΦΑΣΗ»
81098
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο:
 
«Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής-Επαγγελματικού Προσανατολισμού, παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, συμμετοχή στη δράση Mentoring, συμμετοχή στη δημιουργία αρχείων αναφοράς επαγγελματικών προοπτικών για τα Τμήματα του Π.Ι., συμμετοχή στην προβολή του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του, συμμετοχή στην αξιολόγηση του έργου»

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:

 • χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013 και
 • αμοιβή το ποσό των 9.621,36 ευρώ.

Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης. Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα των ενδιαφερομένων:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές ή Νομικές Επιστήμες.
 • Τουλάχιστον 12 μήνες προϋπηρεσίας σχετιζόμενης με το αντικείμενο του Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, με καθήκοντα και παραδοτέα αντίστοιχα με το παραπάνω έργο.
 • Άριστη Γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση Αγγλικής και Γερμανικής.
 • Πολύ καλή γνώση αυτοματισμού γραφείου και αξιοποίησης τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών για διαχείριση δεδομένων, επικοινωνία και προβολή.
 • Πιστοποιημένη Γνώση σε θέματα Συμβουλευτικής, Τηλεσυμβουλευτικής.

Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως η κατοχή επιπλέον τίτλων σπουδών, κύκλων εκπαιδεύσεων κ.λπ. θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.

 

 

 

 

Παλαιότερες προκηρύξεις ανάθεσης έργου

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών