ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

1. Ελλάδα

2. Ευρωπαϊκή Ένωση

3. Διεθνείς Οργανισμοί

4. Υποτροφίες/Επιστημονικά Βραβεία

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών