Τελευταία Νέα

Πιστοποιήσεις


Α Ρ Χ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Δ Α

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τι θα βρείτε στις σελίδες μας

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις ανακοινώσεις, τους κανονισμούς και γενικότερα θέματα της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και να ενημερωθείτε για θέματα προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Δαπάνες Προσωπικού σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ. Παραγωγικές Ώρες, Όρια Απασχόλησης και Φύλλα Χρονοχρέωσης

Ολόκληρο το διαβιβαστικό ( doc )

Καταβάστε τα συνημμένα του διαβιβαστικού.

  • Απόφαση Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013 ( pdf )
  • Διευκρινιστική Εγκύκλιος Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013 ( pdf )
  • Πίνακας Υπολογισμού Παραγωγικών Ωρών Πανεπιστημιακών και Δημ. Υπαλλήλων ( xls )
  • Πίνακας Υπολογισμού Παραγωγικών Ωρών Τρίτων ( xls )
  • Καθορισμός Ορίων Απασχόλησης Μελών ΔΕΠ και Λοιπού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ( xls )
  • Έντυπο Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (Monthly Timesheet) ( xls )
  • Έντυπο Δ10α Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας (Monthly Global Timesheet) ( xls )

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ" ( pdf )

"Απόφαση αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.32008) υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει" (ΦΕΚ 292/13.2.2013)" ( pdf )

"Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013)" ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Επιτροπής Ερευνών δεν θα είναι διαθέσιμες από το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα 21:00 έως την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00 λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος.


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και το με αρ. πρωτ. 4194/5-3-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ομόφωνα εγκρίνει την παρακάτω Οδηγία για την Διενέργεια Διαγωνισμών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων::

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 7938/25-4-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΟΔΙΠ Π.Ι.)-Β ΦΑΣΗ»

 

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)οικ.18910 (ΦΕΚ Β’ 390/21.2.2013) με την οποία επέρχονται μεταβολές στη μέχρι τώρα διαδικασία διεξαγωγής κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να δείτε συνημμένο το ΦΕΚ (.pdf)


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικονομικής χρήσης 2012 έχουν εκδοθεί. Μέχρι να αποσταλλούν ταχυδρομικώς, όσοι επιθυμούν μπορούν να τις παραλάβουν από το γραφείο 5 της Επιτροπής Ερευνών.


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"Πρόσθετη Επιβάρυνση για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων"

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφορικά με την πρόσθετη επιβάρυνση για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων.

Περισσότερες Πληροφορίες ( doc )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΜΕΛΕΤΩΝ "

Στο πλαίσιο συμβολής της Επιτροπής Ερευνών στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και την οικονομική κατάσταση των κατοίκων στο επίπεδο των τεσσάρων νομών της περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας υπόψη το άρθρο 4, παρ. ζ της Κ.Υ.Α ΚΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/4.9.2009 και μετά από απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 48/28-1-2013) προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκπόνηση δύο (2) μελετών με θέμα:

1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013"

Ο Διαγωνισμός "ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2013" ξεκινάει σήμερα. Αν έχετε καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται στην έρευνα, σας καλούμε να συμμετάσχετε.

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"Σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων από 15/11/2012 έως 23/11/2012 (περίοδος κατά την οποία η Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών δεν λειτουργούσε), παρατείνονται οι καταληκτικές ημερομηνίες των παραπάνω Προσκλήσεων έως και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012."

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"Απόσπασμα πρακτικού για τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου "

 

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

"Παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.)"

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 58 του Ν. 4075/11-4-2012 (Φ.Ε.Κ. 89Α), «Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Α΄26), ως ιδιωτικό έργο…»

Περισσότερες Πληροφορίες ( pdf )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

17-5-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9078/2013 .pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΑΠΟΝΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (BIO-OLEA)"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9081/2013 .pdf

 

Παλαιότερα πρακτικά επιλογής


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Μετακινήσεις - Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών (ΠΟΛ. 1096/7-7-2008) ( .pdf )

Απόφαση ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συν. 13/28-4-2009) σχετικά με το κατώτατο όριο μηνιαίας αμοιβής για εξωτερικούς συνεργάτες (μη επιτηδευματίες) ( .doc )


Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Πληρωμή απασχολούμενων Πανεπιστημιακών στα έργα της Επιτροπής Ερευνών μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.

Κατεβάστε περισσότερες πληροφορίες σε μορφή ( .zip )


Σ η μ α ν τ ι κ ή  Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Έγκαιρη κατάθεση τιμολογίων προς πληρωμή στο πλαίσιο προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή ( .doc )


Ε π ε ί γ ο υ σ α  Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Ερευνών έχει οριστεί για Τρίτη 28 Μαΐου 2013.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Eπιτροπή Ερευνών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110
Τηλέφωνα: +30-2651-007134
FAX +30-2651-007040

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rescomm sto uoi.gr


Προσοχή!!  Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α), τα μηνύματα e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα: Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή. Αν το μήνυμα προέρχεται από υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα να περιέχει επιπλέον θέμα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση. 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών