ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΦΙΛ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υποστηρίζει την ακαδημαϊκή, ερευνητική και αναπτυξιακή στρατηγική του κυρίως μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κ.Π.Σ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και το 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Επίδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση διαφόρων ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων, μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει πολλά έργα έρευνας, ανάπτυξης, ερευνητικών υποδομών, εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και άλλα έργα σχετικά με ενέργειες ανθρώπινου δυναμικού.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία με αριθμό 481/10.2.82 αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών, που προβλέπεται από το Προεδρικό διάταγμα 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Α.Ε.Ι. της χώρας». Η έρευνα και η επιμόρφωση αποτελούν μαζί με τη διδασκαλία τους βασικούς σκοπούς των Α.Ε.Ι. όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Νόμου 1268/82.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας διαχειρίζεται τα Προγράμματα (Ερευνητικά, Αναπτυξιακά, Εκπαιδευτικά κλπ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, τους όρους της σύμβασης ανάθεσης κι εκτέλεσης του κάθε Προγράμματος και τους όρους του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας.

Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών ή εξωπανεπιστημιακών επιστημόνων.

Στη διαχείριση των Προγραμμάτων σημαντικό ρόλο παίζει ο εσωτερικός έλεγχος που ασκεί η Γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (για επιλεξιμότητα και νομιμότητα δαπανών, τήρηση Κ.Β.Σ. κλπ.). Θα πρέπει να επισημανθεί το πλήθος, η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων στους οποίους υπόκειται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και τις κατά περίπτωση συμβατικές υποχρεώσεις. Έτσι έλεγχοι διενεργούνται από τους:

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικός – ετήσιος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ.Λ. Κράτους (κατασταλτικός έλεγχος)
  • Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση )
  • Επίσης ουσιαστικός και διαχειριστικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΕΛ).

Κατά συνέπεια όλα τα παραπάνω υποχρεώνουν την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας τόσο να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη των έργων και να λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και τη νόμιμη και αποτελεσματική χρήση των πόρων, όσο και να προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας όλων των διενεργουμένων από τον υπεύθυνο κάθε έργου πράξεων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Η Πανεπιστημιακή έρευνα διακρίνεται σε ακαδημαϊκή και επιχορηγούμενη. Η έρευνα στο Ίδρυμα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.  Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα αποτελέσματά τους είναι κατά κανόνα προσπελάσιμα από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η ακαδημαϊκή έρευνα γίνεται με τα μέσα που το Ίδρυμα θέτει στη διάθεση των ερευνητών εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική υποδομή, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, αναλώσιμα κλπ.

Η επιχορηγούμενη έρευνα που είναι η βασική δραστηριότητα της Επιτροπής Ερευνών, γίνεται σε θέματα και με προδιαγραφές του εξωτερικού χρηματοδότη, αντίθετα με την ακαδημαϊκή έρευνα που έχει ελεύθερο αντικείμενο και γίνεται στα πλαίσια του προγραμματισμού των τμημάτων.

Το Ίδρυμα ενθαρρύνει τόσο τη βασική όσο και την τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης ενθαρρύνει την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών, εικαστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με εξωτερική χρηματοδότηση, εφόσον δεν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και προάγει την επιστήμη στην πράξη και εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Ενθαρρύνεται, επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς εφόσον οι δραστηριότητες αφορούν ειρηνικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαθέσει και διαχειριστεί κονδύλια που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται  από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει πάνω από 50 Ερευνητικά Εργαστήρια, το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το Κέντρο Η/Υ και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που συνεισφέρουν στην έρευνα που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του. Επίσης υπάρχει συνεργασία με διάφορα ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών