ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή

Άρθρο 2. Σκοπός του Λογαριασμού και Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης

Άρθρο 3. Πόροι του Λογαριασμού - Πηγές χρηματοδότησης

Άρθρο 4. Διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών, εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων

Άρθρο 5. Αμοιβές ερευνητών και άλλες δαπάνες

Άρθρο 6. Διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών

Άρθρο 7. Οικονομικός Έλεγχος

Άρθρο 8. Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 9. Γενικές Διατάξεις

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 


 

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο ( μορφή .doc )

 


Άρθρο 1. Εισαγωγή

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 3027/2002,

1. τη διάταξη του Άρθρου 9 “Οδηγός Χρηματοδότησης” της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ΚΑ/679/22.8.1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας"»,

2. τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 “για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων”, όπως ισχύει σήμερα, προβαίνει στην έκδοση του παρόντος «Οδηγού Χρηματοδότησης Ερευνών».

Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών:

 1. Περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΚΑ 679/22.8.1996 για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 2. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων (ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών, ερευνητικά έργα, έργα επιμόρφωσης κ.λ.π.), καθώς και θέματα αμοιβών των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

 

Άρθρο 2. Σκοπός του Λογαριασμού και Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης

 1. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων (άρθρο 1, παρ. 2, Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ.Β).
 2. Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Λογαριασμού είναι:

α) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού .

β) Η Γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.

 1. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού συγκροτείται, λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες που αναλυτικά περιγράφονται στα άρθρα 4 & 5 της ΚΥ.Α. ΚΑ/679/22.8.1996.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 3. Πόροι του Λογαριασμού - Πηγές χρηματοδότησης

Πόροι του Λογαριασμού είναι όσοι αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96.
Οι πηγές χρηματοδότησης είναι:

 1. Εξωπανεπιστημιακές Πηγές:

α) Οι Εξωπανεπιστημιακές πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους:

i)  Κρατικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, κλπ).

ii) Ιδιωτικούς φορείς (συνεταιρισμούς, ΝΠΙΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συλλογικά όργανα αυτών, ιδιώτες, κλπ).

iii) Διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ),

β) Οι Εξωπανεπιστημιακές πηγές χρηματοδότησης ενδιαφέρονται:

ι) να ενισχυθεί γενικά η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

ιι) να ερευνηθεί συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους ίδιους τους φορείς,

ιιι) να τους παρασχεθούν επιμορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες,

ιv)  να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες, και για λογαριασμό τους να εκπονηθούν μελέτες, να εκτελεστούν δοκιμές, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλύσεις, να δοθούν γνωμοδοτήσεις και να συνταχθούν προδιαγραφές.

γ) Οι παραπάνω φορείς έχουν την δυνατότητα να προσδιορίσουν:

(i) το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και

(ii) το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια.

 1. Πανεπιστημιακές πηγές:

α) Οι Πανεπιστημιακές πηγές χρηματοδότησης προέρχονται από την κατανομή τυχόν πλεονάσματος του Λογαριασμού.

β) Το πλεόνασμα αυτό κατανέμεται από την Επιτροπή Ερευνών, ύστερα από έγκριση σχετικού προϋπολογισμού που συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου και υποβάλλεται από την Επιτροπή Ερευνών προς τη Σύγκλητο του ιδρύματος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7, παρ.2 εδ.γ της ΥΑ ΚΑ/679/22.8.96.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 4. Διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών, εκπαιδευτικών, τεχνολογικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων

 1. Προτάσεις με εξωπανεπιστημιακή χρηματοδότηση (άρθρο 3, παρ. 1 του παρόντος):

α) Οι προτάσεις ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων, προσφοράς σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων υποβάλλονται υπό την επιστημονική ευθύνη μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

β) Οι προτάσεις ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων, προσφοράς σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων αξιολογούνται από τους ίδιους τους φορείς χρηματοδότησης.

γ) Ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης αποφαίνεται μόνο για την παρακώλυση ή μη του έργου του Τομέα από την εκτέλεση οποιουδήποτε χρηματοδοτούμενου έργου. Ενδεχόμενη αρνητική απόφαση του Τομέα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και μπορεί να εξετάζεται από άλλα υπερκείμενα συλλογικά όργανα.

 1. Προτάσεις με χρηματοδότηση από πανεπιστημιακές πηγές (άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος):

α) Οι προτάσεις υποβάλλονται από:

i)  Το ίδιο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εκπροσωπείται κατά περίπτωση από τα συλλογικά του όργανα.

ii) Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή τα συλλογικά τους όργανα.

iii) Ομάδες ή μεμονωμένους ερευνητές-μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ή και χωρίς τη συμμετοχή των φοιτητών, μέσω των αντίστοιχων Τμημάτων.

iv) Μικτές ομάδες ερευνητών αποτελούμενες από μέλη του ΠΙ και ερευνητές-μέλη άλλων ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής με ή και χωρίς τη συμμετοχή φοιτητών-σπουδαστών, μέσω των αρμοδίων Τμημάτων.

β) Οι προτάσεις αυτές είναι δύο κατηγοριών:

i) Προτάσεις γενικού ιδρυματικού ενδιαφέροντος για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι οποίες υποβάλλονται με πρωτοβουλία του Πρυτανικού Συμβουλίου ή της Συγκλήτου.

ii) Προτάσεις ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, που υποβάλλονται μετά από προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών.

γ) Οι Προτάσεις γενικού ιδρυματικού ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την κατηγορία αυτή πρέπει να:

i)  Περιλαμβάνουν τα ουσιώδη στοιχεία του έργου (π.χ. αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, επιστημονικό υπεύθυνο, προϋπολογισμό δαπάνης, ομάδα εργασίας και αναμενόμενο ή παραδοτέο αποτέλεσμα).

ii) Συνοδεύονται από έκθεση σκοπιμότητας που συντάσσεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.

iii) Έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου.

iv) Εγκρίνονται για χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στον σχετικό προϋπολογισμό του πλεονάσματος της προηγούμενης χρήσης.

δ) Προτάσεις ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι υποψήφιες να χρηματοδοτηθούν από την κατηγορία αυτή, υποβάλλονται με τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα στον οποίο ανήκει ο υπεύθυνος της πρότασης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.γ του παρόντος άρθρου) και πρέπει:

i)  Να πληρούν τα τυπικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών,

ii) Να αξιολογηθούν θετικά από κριτές-ειδικούς επιστήμονες που ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών,

iii) Να εγκριθούν από την Επιτροπή Ερευνών.

ε) Η χρηματοδότηση της έρευνας, εκπαιδευτικής, επιμορφωτικής δραστηριότητας από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Λογαριασμού γίνεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής (άρθρο 4, παρ. 6, εδ. δ, της Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96).

 1. Η Επιτροπή δύναται να αναθέσει μελέτες για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η χρηματοδότηση των οποίων εντάσσεται στα λειτουργικά της έξοδα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 6, εδ. Ζ, της Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 5. Αμοιβές ερευνητών και άλλες δαπάνες

 1. Κάθε έργο έχει τον Επιστημονικό Υπεύθυνό του, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο συντάκτης της πρότασης που υποβάλλεται. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου μπορεί να ορίζεται με δήλωσή του ως αναπληρωτής του ένα από τα μέλη ΔΕΠ της ερευνητικής ομάδας. Αλλαγή μελών της ερευνητικής ομάδας ανακοινώνεται στην Επιτροπή Ερευνών. Σε περίπτωση αλλαγής μελών της ερευνητικής ομάδας που προβλέπονται ονομαστικά στην αρχική πρόταση του επιστημονικά υπευθύνου, απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών ή και του φορέα χρηματοδότησης, αν υπάρχει τέτοια συμβατική υποχρέωση.
 2. Στον προϋπολογισμό πρέπει να αναφέρονται:

α) Η αμοιβή των μελών ΔΕΠ και άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφόσον συμμετέχουν και αμείβονται από το έργο.

β) Η αμοιβή των υπαλλήλων άλλων Οργανισμών και Υπηρεσιών.

γ) Η αμοιβή του πρόσθετου επιστημονικού και βοηθητικού-τεχνικού προσωπικού που δεν ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προσλαμβάνεται για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού και το ύψος της αμοιβής του εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών, με την οποία υπογράφεται και η σχετική σύμβαση.

δ) Οι δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις συμβάσεις εργασίας.

ε) Η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που τυχόν απασχολούνται στα πλαίσια του προγράμματος.

στ)  Οι δαπάνες για μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ζ) Οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων και για την εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

η) Οι δαπάνες για την κατοχύρωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

θ) Λοιπές δαπάνες (π.χ. για μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, κλπ), αναγκαίες για την εκτέλεση του χρηματοδοτούμενου έργου.

ι)  Το ποσοστό παρακράτησης επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2, της Υ.Α ΚΑ/679/1996.

ια)   Φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες του έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου, εφόσον ρητά προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, άλλως απαιτείται και έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 7, παρ. 4, της Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96) (ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου μπορεί να ορίσει ο οδηγός χρηματοδότησης (αρθ.7 παρ.4 ΥΑ ΚΑ 679/22.8.96) . Σε περίπτωση μεταφοράς δαπανών από μία κατηγορία του αρχικού προϋπολογισμού σε άλλη (αναμόρφωση προϋπολογισμού), απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση του επιστημονικά υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτό απαιτείται.
 2. Σε σχέση με τις δαπάνες μετακίνησης ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 7, παρ. 4Β, Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96):

α) Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του και εφόσον αυτές προβλέπονται στη σύμβαση του προγράμματος, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια των δαπανών που έχει εγκρίνει η Επιτροπή Ερευνών και με μοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πρόταση για την εκτέλεση του έργου αυτού χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου.

β) Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες ταξιδιού (δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης) και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα, που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους.

γ) Ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εξετασθούν από την Επιτροπή Ερευνών, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.

δ) Οι μέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. καθώς και των ΤΕΙ.

ε) Για τη συμμετοχή σε συνέδρια του εξωτερικού, η δαπάνη καταβάλλεται, μόνον εάν υποβληθεί πρόγραμμα της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, από το οποίο να διαπιστώνεται η συγγένειά του με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος ή αν δηλωθεί από τον επιστημονικά υπεύθυνο η σχέση αυτή.

 1. Το συνάλλαγμα για μετακίνηση στο εξωτερικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένες Τράπεζες, όπου έχουν κατατεθεί τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η χορήγηση γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Γραμματείας (άρθρο 7, παρ. 4Βδ, της Υ.Α. ΚΑ679/22.8.96).
 2. Γενικά Έξοδα (Έμμεσες Δαπάνες, Overhead):

α) Όλα τα έργα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών υπόκεινται σε παρακράτηση για την κάλυψη των γενικών εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2, της Υ.Α. ΚΑ 679/22.8.96, το ποσοστό της οποίας ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Τα γενικά έξοδα αυτά αποτελούνται από τα λειτουργικά έξοδα του Λογαριασμού (έξοδα διαχείρισης) και τα έξοδα της χρήσης εγκαταστάσεων, οργάνων και προσωπικού.

β) Τα γενικά έξοδα δεν μπορούν να ξεπερνούν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου.

γ) Για τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικό ποσοστό από το φορέα χρηματοδότησης ή όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που αφορούν την ομαλή υλοποίηση του έργου, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον υπεύθυνο του έργου και αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών.

δ) Από τις παραπάνω κρατήσεις γενικών εξόδων εξαιρούνται οι χρηματοδοτήσεις από τις πηγές της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

ε) Τα ποσά των γενικών εξόδων πρέπει να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των έργων.

 1. Προμήθειες και εκτελέσεις εργασιών:

α) Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, πραγματοποιούνται, μετά από εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου, με τη φροντίδα, μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας και με τυχόν επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

β) Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης έως 5.869,00 € (η κάθε μία), γίνονται απευθείας, χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

γ) Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 5.869,00 € και πάνω γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.

δ) Τα μη αναλώσιμα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού, διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, μετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα με τις συμβατικές δεσμεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται στο Μητρώο Παγίων που τηρεί η Γραμματεία του Λογαριασμού.

 1. Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. παρ. Δ της Υ.Α. ΚΑ679/96, με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου, από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος υπογράφει τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά.
 2. Όροι των συμβάσεων, που καθορίζονται από εξωπανεπιστημιακούς φορείς χρηματοδότησης και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της Υ.Α. ΚΑ679/96, ισχύουν μόνον εφόσον γίνονται αποδεκτοί από τον επιστημονικά υπεύθυνο και εγκριθούν από την Επιτροπή Ερευνών.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 6. Διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών

 1. Όλα τα ερευνητικά προγράμματα, που διεξάγονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δημοσιεύονται, εφόσον αποφασιστεί από την Επιτροπή Ερευνών, σε ειδική έκδοση ανά διετία. Η ειδική έκδοση περιλαμβάνει:

α) τον τίτλο του ερευνητικού προγράμματος,

β) τον Τομέα και το Τμήμα,

γ) τον επιστημονικά υπεύθυνο και την ιδιότητά του,

δ) την πηγή χρηματοδότησης και το ποσό που χορηγήθηκε,

ε) την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της έρευνας.

 1. α) Η Επιτροπή Ερευνών τηρεί αρχείο τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Με τη λήξη κάθε ερευνητικού προγράμματος συντάσσεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο της έρευνας τελική έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ενδεχόμενες δυνατότητες και προϋποθέσεις εφαρμογής των αποτελεσμάτων στην πράξη. Αντίτυπα της έκθεσης αποστέλλονται στον φορέα χρηματοδότησης και την Επιτροπή Ερευνών.

β) Η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να αξιοποιήσει το αρχείο των τελικών εκθέσεων και να ταξινομήσει τα αποτελέσματα των ερευνών κατά αντικείμενο.

γ) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του επιστημονικά υπεύθυνου είναι δυνατή η αποστολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, ερευνητικά ιδρύματα κλπ).

 1. Οι δαπάνες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και μέχρι της τελικής εκθέσεως πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου.
 2. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου μπορεί να ανακοινωθούν σε συνέδρια του εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεμινάρια ή συμπόσια και να γίνουν αντικείμενο συζητήσεων σε ειδικές ημερίδες.
 3. Ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ του φορέα που χρηματοδοτεί την έρευνα και του επιστημονικά υπευθύνου, λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών.
 4. α) Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να καλύψει μέρος ή όλο το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

β) Το ποσό της δαπάνης επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας από την εκμετάλλευση της εφεύρεσης εκ μέρους του ερευνητή - εφευρέτη.

γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, βαρύνονται με ποσοστό 40% ετησίως υπέρ του Λογαριασμού εφόσον προέκυψαν από προγράμματα που διεξήχθησαν μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, και με ποσοστό 10% εφόσον δεν προήλθαν από ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά ο ερευνητής είχε ενισχυθεί οικονομικά ή ηθικά από την Επιτροπή Ερευνών.

δ) Τα έσοδα που προέρχονται από την εμπορική εκμετάλλευση προϊόντων που προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου, κατανέμονται μεταξύ του ερευνητή - δημιουργού και της Επιτροπής με ποσοστά που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη σύμβαση που συνδέει τους ανωτέρω.

 1. α) Η Επιτροπή Ερευνών είναι δυνατόν να συμβάλει στη χρηματοδότηση έκδοσης με αποτελέσματα ερευνών.

β) Το ποσό της δαπάνης αυτής επιστρέφεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας από τον εκδότη, συγγραφέα, χρηματοδοτηθέντα ερευνητή.

γ) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον χρηματοδοτηθέντα εκδότη ποσοστό μέχρι 30% από την εμπορική εκμετάλλευση της έκδοσης (με περιεχόμενο) της οποίας σκοπός ήταν η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 7. Οικονομικός Έλεγχος

 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης κάθε έτους διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου από πίνακα δέκα ορκωτών ελεγκτών που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου.
 2. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 8. Ειδικές Διατάξεις

 1. Η Επιτροπή Ερευνών χορηγεί βεβαιώσεις στους χρηματοδότες που το ζητούν για ποσά που κατατίθενται από αυτούς στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για φορολογικές ή άλλες απαλλαγές.
 2. Η Επιτροπή δύναται να χρηματοδοτεί επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα οποία έχουν έγκριση από τον αντίστοιχο Τομέα και Τμήμα, όταν εκτιμά ότι ενδιαφέρουν το Πανεπιστήμιο ή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Επίσης, δύναται να ενισχύει επιμορφωτικά προγράμματα.
 3. Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να διαχειρίζεται υποτροφίες, προερχόμενες από δωρεές ή πηγές χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων.
 4. α) Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια του προϋπολογισμού διαθεσίμων.

β) Η Επιτροπή Ερευνών με έγγραφο της καθορίζει το ποσό, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας προς τη σχετική με το αντικείμενο της υποτροφίας ακαδημαϊκή μονάδα.

γ) Η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών σε συγκεκριμένα άτομα, εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 


 

Άρθρο 9. Γενικές Διατάξεις

 1. Για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό ή για τυχόν προβλήματα τα οποία θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του, εφόσον τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.
 2. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Λογαριασμού και της Επιτροπής Ερευνών όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογιστικά βιβλία και αρχεία της περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 3. Ο παρών Οδηγός αποτελεί επικαιροποίηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εγκεκριμένου στη Συνεδρία αριθμ. 810/16-12-99 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών