Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2007-2013): Προγράμματα/ερευνητικές περιοχές, μέσα υλοποίησης και υποστηρικτικές δράσεις

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007,  09:00 π.μ.

Αμφιθέατρο Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου, Ιωάννινα

Πληροφοριακό Υλικό Ημερίδας - Παρουσιάσεις

Εισαγωγή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Δρ Χρ. Βασιλάκος,

Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ 

Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία»

Δρ Χρ. Βασιλάκος,

Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ 

Μέσα υλοποίησης και κανόνες συμμετοχής στο 7ο ΠΠ

Δρ Χρ. Βασιλάκος,

Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ 

Short introduction to IDEAS Programme

κα Μ. Κουτροκόη,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Ειδικό Πρόγραμμα «Ιδέες»

κα Μ. Κουτροκόη,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες»
Προγράμματα: Ερευνητικές Υποδομές, Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό

κα Μ. Κουτροκόη,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Capacities – Research Capacity

κα Μ. Κουτροκόη,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Περιφέρειες της Γνώσης

κα Γ. Τζένου,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής και επισημάνσεις για την προετοιμασία πρότασης

κα Μ. Κουτροκόη,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

 

Ενημερωτικά Έντυπα 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών